• Regulaminy

Regulaminy

Rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali Rent in travel

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§1

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych, zwanych dalej „Lokalami” oferowanych przez: EH POLAND sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku (15-281), ul. Legionowa 28/101, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665851  zwaną dalej „Spółką”, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą przez Serwis internetowy lub portale pośredniczące przy zawieraniu umów ze Spółką.

 

§2

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

a) Kliencie – oznacza to osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c. będącą stroną umowy najmu lokalu wskazaną w formularzu rezerwacji,

b) Lokalu – oznacza to lokal mieszkalny przeznaczony do najmu, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych,

c) Serwisie internetowym – oznacza to stronę internetową: www.rint.pl, której właścicielem jest Spółka oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,

d) Sile wyższej – oznacza to zjawisko zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, wojna. Za działania siły wyższej nie należy rozumieć: choroby, wypadku, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy lub wszelkich spraw rodzinnych i osobistych itp.,

e) Adresie do korespondencji Spółki – oznacza to następujący adres: ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok.

 

Rozdział II

Przedmiot umowy

 

§3

 

1. Przedmiotem umowy jest krótkoterminowy najem Lokalu oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów ze Spółką.

2. Spółka za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów ze Spółką prezentuje zaproszenia do składania ofert na usługi oferowane przez Spółkę, przyjmuje oferty składane przez Klientów na rezerwację usług, akceptuje ww. oferty w efekcie czego następuje zawarcie umowy między Klientem i Spółką.

3. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów przez Spółkę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się w Serwisie internetowym, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji oraz ze złożeniem oferty o krótkoterminowy najem Lokalu na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie oferty za pośrednictwem Serwisu internetowego.

4. Przyjęcie lub odrzucenie oferty następuje najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, na rzecz Klienta zostaje niezwłocznie zwrócone 100% wpłaconych przez niego środków finansowych.

5. Zamieszczone w Serwisie internetowych lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów ze Spółką zdjęcia i opisy usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie tych usług w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Spółka zobowiązana jest do udostępnienia Klientowi Lokalu w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w procesie rezerwacji.

 

§4

 

1. Dokonanie rezerwacji przez Klienta odbywa się poprzez wybór Lokalu oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów ze Spółką, wskazanie przez Klienta daty rozpoczęcia pobytu i jego zakończenia oraz wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów ze Spółką lub poprzez dokonanie rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w Serwisie internetowym lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w Serwisie internetowym.

2. W razie dokonania rezerwacji telefonicznej lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta lub wiadomością sms na numer telefonu wskazany przez Klienta.

3. Pobyt liczony jest w dniach.

4. Klient podczas rezerwacji zobowiązany jest do wskazania liczby osób mających przebywać w Lokalu. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego Lokalu. Pobyt w Lokalu większej liczby osób niż wskazana w rezerwacji winien być uzgodniony ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny za Lokal albo odmowę jego rezerwacji. Dzieci do lat 6 przebywają w Lokalu bez dodatkowych opłat.

5. Potwierdzenie rezerwacji, tj. przyjęcie oferty następuje pisemnie lub poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji lub wiadomością smsową na numer telefonu wskazany przez Klienta podczas procesu rezerwacji, informacji przyjęcia rezerwacji określającej dodatkowo całkowitą cenę usługi oraz daty rezerwacji.

6. Klient zobowiązany jest nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu uiścić pełną kwotę usługi przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego w Serwisie internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów ze Spółką, poprzez płatność online lub gotówką.

7. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 6 w terminie wskazanym w ust. 6 uprawnia Spółkę do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do jej wykonania. O skorzystaniu z tego uprawnienia Spółka informuje Klienta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.

8. Dokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 6 następuje w dniu uznania rachunku bankowego Spółki.

9. Klient zobowiązany jest do przekazania pełnych i prawdziwych informacji niezbędnych do procesu rezerwacji, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej.

 

§5

 

1. Pobyt w Lokalu rozpoczyna się od godziny 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.

2. Klient zobowiązany jest zgłosić prośbę wcześniejszego rozpoczęcia pobytu najpóźniej na jeden dzień przed pierwszym dniem planowanego pobytu w Lokalu.

3. Wcześniejsze rozpoczęcie pobytu, o którym mowa w ust. 2 możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółki.

4. Opuszczenie lokalu i przekazanie kluczy do Lokalu po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Spółką i otrzymaniu zgody Spółki. W przypadku opuszczenia Lokalu i przekazania kluczy po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu, Spółka ma prawo do obciążenia Klienta opłatą w wysokości 100 zł.

5. Klucze do Lokalu wydawane są po dokonaniu czynności związanych z rezerwacją Lokalu w miejscu wskazanym przez Spółkę.

6. Klient jest zobowiązany zostawić klucze do godziny 11:00 w miejscu wskazanym przez Spółkę.

7. W dniu przekazania kluczy Spółka jest uprawniona do żądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu spisania danych osobowych Klienta.

8. Klient zobowiązany jest korzystać z Lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokój osób trzecich, w tym zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

9. Klient zobowiązany jest do dbania o Lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych Lokalu w czasie swojej nieobecności, do niewynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu Lokalu poza jego obszar.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem, zaniechaniem Klienta lub osób przebywających w Lokalu podczas okresu pobytu Klienta lub zwierząt tam przebywających.

11. W Lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.

12. Spółce przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w Lokalu lub zwierzę, zachowuje się w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany pobyt.

13. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich w Lokalu. Za złamanie powyższego zakazu Spółka ma prawo do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym, a Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 2.000 złotych, płatnej w terminie 7 dni od dnia wezwania.

14. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za naruszenie powyższego zakazu Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 500 złotych, płatnej w terminie 7 dni od dnia wezwania.

15. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących oraz odwiedzających Go zarówno w wynajmowanym Lokalu, jak i klatce schodowej, windzie, parkingu podziemnym oraz otoczeniu obiektu. Za jakiekolwiek zniszczenie odpowiada Klient w pełnej wysokości.

16. Klient nie jest uprawniony udostępniać Lokalu osobom trzecim.

17. Za zgubienie lub zniszczenie kluczy do Lokalu lub pilota do bramy wjazdowej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 350 złotych, płatna, w terminie 7 dni od wezwania.

18. Klient ma obowiązek powiadomić Spółkę o przetrzymywaniu zwierząt w Lokalu.

19. Spółka dopuszcza możliwość pobytu Klienta wraz ze zwierzęciem w Lokalu za dodatkową opłatą i po uprzednim wyrażeniu zgody przez Spółkę. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości ustalonej indywidualnie przy rezerwacji.

20. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w Lokalu należących do Klienta i osób z nim przebywających.

21. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, urządzeń przez czynniki niezależne od Stron, w tym m.in. pożar, zalanie.

 

Rozdział III

Warunki płatności

 

§6

 

1. Klient ma prawo dokonać płatności za dokonanie rezerwacji na jeden z poniższych sposobów: kartą kredytową, przelewem, płatnością online lub gotówką.

2. W przypadku dokonania płatności przelewem, Klient zobowiązany jest przesłać na adres e-mail wskazany w Serwisie internetowym dowód płatności.

3. Spółka wystawia fakturę VAT dokumentującą pobyt Klienta w terminie 7 dni od dnia jego przyjazdu. Na wniosek Klienta faktura VAT może zostać przesłana na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

4. Opłata za najem Lokalu obejmuje: opłatę za korzystanie z mediów, komplet pościeli i ręczników, sprzątanie końcowe po wyjeździe Klienta.

5. Opłata za najem Lokalu nie obejmuje: dodatkowego sprzątania, kosztu pobytu zwierzęcia, zniszczenia rzeczy oraz urządzeń znajdujących się w Lokalu.

6. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej.

7. Opłata za najem Lokalu jest pobierana z góry.

8. Klient nie ma prawa żądać od Spółki zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 

Rozdział IV

Zamiana lub anulowanie rezerwacji

 

§7

 

1. Brak płatności, o której mowa w §4 ust. 6 Regulaminu poczytywane jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca na rzecz Klienta wpłaconą przez niego kwotę w całości, z wyłączeniem ofert bezzwrotnych, chyba, że odstąpienie od umowy następuje na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu, stanowiącą stratę Spółki wynikającą z rezygnacji Klienta.

3. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji Lokalu możliwa jest wyłącznie na mocy porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 2 powyżej.

4. Spółka, z przyczyn od niej niezależnych ma prawo zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany Lokal na inny lub termin rezerwacji. W takiej sytuacji Spółka niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który winien niezwłocznie poinformować Spółkę czy: akceptuje proponowaną zmianę czy odstępuje od umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń.

5. Spółka ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu naruszył niniejszy Regulamin, wyrządził szkody lub znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź zachowuje się agresywnie, stwarzając zagrożenie sobie lub innym osobom.

6. Spółka ma prawo pobrać od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w Lokalu. Wysokość kaucji zwrotnej uzależniona jest od wybranego przez Klienta Lokalu. Informacja o wysokości kaucji i konieczności jej wniesienia wskazywana jest podczas procesu rezerwacji. Kaucja pobierana jest w gotówce, w formie blokady obciążającej kartę kredytową Klienta, przelewem online. W przypadku wybrania formy gotówkowej Spółka wystawia Klientowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej.

7. Kaucja, o której mowa w ust. 6 powyżej, zwracana jest Klientowi w terminie do 7 dni od dnia opuszczenia Lokalu i przekazania kluczy do Lokalu Spółce poprzez odblokowanie obciążenia karty kredytowej, przelewem lub gotówką.

8. W razie stwierdzenia przez Spółkę uszkodzeń w Lokalu, które nie istniały przy przekazaniu Lokalu Klientowi z kaucji, o której mowa w ust. 6 zostanie potrącona kwota stanowiąca równowartość kosztów przywrócenia Lokalu do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy na pokrycie szkód Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji.

 

Rozdział V

Reklamacje

 

§8

 

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodnego z umową świadczenia usług przez Spółkę w formie pisemnej lub elektronicznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.

2. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznie.

3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Spółka obowiązana jest uzasadnić przyczyny tej odmowy.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§9

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EH POLAND Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wynajmu krótkoterminowego apartamentów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy 8. Klient oświadcza, iż został poinformowany o treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 ww. ustawy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

9. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Spółką rozpatrywane będą przez Sąd właściwy.

10. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do rezerwacji, dla których procedura dokonywania rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez Klienta przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

11. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Klient wyraźnej zgody.

12. Zgoda Klienta może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym Klientowi w Serwisie przez Spółkę.

13. Niniejszy Regulamin podlega ochronie praw autorskich.

 

Regulamin Programu Karty Stałego Klienta

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§1

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Programie karty stałego klienta, zwanego dalej „Programem”, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta.

2. EH POLAND spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Białymstoku (15-281), ul. Legionowa 28 lok. 101, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665851, NIP 5423269692, REGON 366668349, zwaną dalej „Spółką”.

 

§2

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

a) Kliencie – oznacza to osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c.

b) Karta Stałego Klienta – karta imienna, bezterminowa, stanowiąca własność Spółki.

c) Lokalu – oznacza to lokal mieszkalny przeznaczony do najmu, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.

d) Serwisie internetowym – oznacza to stronę internetową: www.rint.pl, której właścicielem jest Spółka oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną oraz portale współpracujące: booking.com, air.brb.com, itp.

e) a) Adresie do korespondencji Spółki – oznacza to następujący adres: ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok.

 

Rozdział II

Warunki otrzymania Karty Stałego Klienta

 

§3

 

1. Celem otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) Klient jest pełnoletnią osobą fizyczną,

b) Klient zapoznał się oraz zaakceptował niniejszy Regulamin,

 

Rozdział III

Postanowienia szczegółowe

 

§4

 

1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Spółki.

2. Karty Stałego Klienta nie są kartami imiennymi i upoważniają osobę posiadającą Kartę Stałego Klienta do otrzymania 5% lub 10% rabatu na usługi Spółki z wyłączeniem rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem portali pośredniczących.

3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.

4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.

5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej usługi Spółki.

6. Rabat nie łączy się z innymi promocjami, chyba, że co innego wynika z danej akcji promocyjnej.

7. W celu naliczenia rabatu Kartę Stałego Klienta należy okazać przy zameldowaniu do Lokalu.

8. W przypadku rezygnacji z usługi przy zakupie, której Klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.

 

Rozdział IV

Czas trwania i rezygnacja z Programu

 

§5

 

1. Program trwa przez czas nieokreślony.

2. Spółka ma prawo wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie decyzji w tym zakresie w Serwisie internetowym.

3. Spółka ma prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie w Serwisie internetowym.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§6

 

1. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Spółką rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla Spółki.

2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji w Serwisie internetowym.

3. Niniejszy Regulamin podlega ochronie praw autorskich.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

Newsletter

Otrzymuj informacje o promocjach i ofertach specjalnych.